Logo
Loading...

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

Definicje:

 1. FUNZEUM Sp. z o. o. jest spółką prywatną, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do KRS pod numerem 0000892621, NIP: 7162832160 i REGON: 388552581. Siedziba spółki zarejestrowana jest pod następującym adresem: ul. 6-go sierpnia 1, 24-100 Puławy, zaś obiekt turystyczny mieści się przy ul. Pszczyńskiej 315, 44-100 Gliwice. Dane kontaktowe: e-mail: [email protected], strona internetowa: www.funzeum.pl, Tel: +48 518 080 422.
 2. Bilet - dokument uprawniający do skorzystania z Wydarzenia, którego organizatorem jest Funzeum Sp. z o.o. w określonym terminie, zawierający opłatę za wydarzenie zgodnie z danymi zawartymi na bilecie.
 3. Nabywca – osoba dokonująca zakupu Biletów indywidualnych lub grupowych zarówno online (sklep.funzeum.pl), jak i w kasie biletowej, czy też przy użyciu biletomatu na terenie Funzeum Sp. z o.o.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która na podstawie Biletu bierze udział w Wydarzeniu.
 5. Grupa zorganizowana – grupa Uczestników licząca minimum 15 osób, dla których zakupu Biletów na Wydarzenie dokonał jeden Nabywca.
 6. Wydarzenie – spacery tematyczne i imprezy okolicznościowe, organizowane przez Funzeum i odbywające się zgodnie z terminami wskazanymi na Bilecie oraz zgodnie z Regulaminem zwiedzania dostępnym na stronie internetowej (miejsce na link).

§1

Warunki ogólne

 1. Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji Biletów wstępu na wydarzenie w Funzeum.
 2. Nabywca dokonując zakupu Biletu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasad korzystania z atrakcji zawartych w Regulaminie Zwiedzania (www.funzeum.pl/regulamin-zwiedzania.pdf)
 3. Zakupu Biletów na Wydarzenia można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej (sklep.funzeum.pl), w kasach biletowych lub przy użyciu biletomatu. Cennik, godziny otwarcia obiektu oraz listę aktualnych Wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej (www.funzeum.pl) oraz w kasach biletowych obiektu.
 4. Z uwagi na określone przepisy bezpieczeństwa obiekt zastrzega sobie prawo do regulowania ilości sprzedawanych Biletów.
 5. Bilet upoważnia do jednokrotnego wstępu do Funzeum wyłącznie w terminie wskazanym na Bilecie. Uprawnia on do korzystania z Wydarzenia przez okres do 3 godzin.

§2

Rezerwacja Biletów

 1. Rezerwacja wstępu na Wydarzenie dla Klienta indywidualnego następuje automatycznie po zakupie Biletu przez stronę internetową (sklep.funzeum.pl).
 2. Zwiedzanie dla Grup zorganizowanych możliwe jest jedynie po uprzednim dokonaniu rezerwacji (minimum 7 dni przed terminem Wydarzenia). Rezerwacji można dokonać telefonicznie (+48518080228) lub mailowo ([email protected]). Płatności za Bilety należy dokonać w kasie w dniu wydarzenia. Rezerwację dla Grup zorganizowanych należy odebrać 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.

§3

Zakup Biletów

 1. Ceny Biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania wybrać opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138 poz. 930), sprzedaż Biletów w zakresie Zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Zamawiający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 2. Płatności za Bilety przy zakupie online dokonywanywane są za pośrednictwem platformy PayU. Operator płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Kontakt +48 61 628 45 05 (dni robocze: 8:00–20:00), biuro handlowe: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
 3. Korzystanie z usług płatniczych Operatora Płatności następuje po przekierowaniu na stronę internetową payu.pl, na warunkach określonych przez Operatora Płatności w udostępnionym tam regulaminie. Przed skorzystaniem z usług płatniczych Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Operatora Płatności i zaakceptować jego warunki.
 4. Przy zakupie w kasie płatności można dokonać przy użyciu karty płatniczej, kodu BLIK oraz za pomocą gotówki. Dokonanie zakupu poprzez biletomat wymaga płatności kartą lub kodem BLIK.
 5. Aby dokonać zakupu Biletu online należy wejść na stronę Funzeum sp. z o. o. w zakładkę Bilety (sklep.funzeum.pl) i uzupełnić poprawnie formularz, zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po opłaceniu zakupu i zaksięgowaniu płatności, Bilet zostanie przesłany w formie załącznika PDF na adres email podany przez Nabywcę. Szczególnie ważne jest poprawne podanie adresu e-mail, ponieważ Bilet elektroniczny przesyłany jest właśnie drogą mailową. Zalecane jest niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności otrzymanego Biletu z zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju Wydarzenia, jego daty i godziny.
 6. Bilet online otrzymany na podany adres mailowy należy wydrukować lub pobrać do pamięci telefonu, tak aby móc okazać go pracownikom Funzeum Sp. z o.o. w celu weryfikacji przy wejściu do obiektu, gdzie zostanie odczytany kod kreskowy Biletu, uprawniający do korzystania z Wydarzenia.
 7. Informacje dotyczące grup osób uprawnionych do zniżek oraz rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienie dostępne są w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Funzeum Sp. z o.o. Aby skorzystać z dostępnych ulg, Nabywca zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania ze zniżki. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na Wydarzenie oraz nie podlegają zwrotowi.

§4

Zwroty i reklamacje

 1. Nabywca ma prawo dokonać zwrotu Biletu oraz żądać zwrotu jego kosztu w przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Funzeum sp. z o. o. Zwroty za Bilety zakupionych zarówno w kasie biletowej, jak i online odbywają się przelewem na wskazane konto bankowe w ciągu 30 dni roboczych po okazaniu dowodu zakupu.
 2. W pozostałych przypadkach nie ma możliwości zwrotu zakupionego Biletu on-line zgodnie z art. 38 ust. Prawa Konsumenta.
 3. Nabywca ma prawo złożyć reklamację dotyczącą elektronicznego zakupu Biletu lub jakości świadczonych usług w terminie do 14 dni roboczych od daty Wydarzenia.
 4. Reklamację można złożyć mailowo na adres ([email protected]) lub przy stanowisku kasowym w obiekcie Funzeum (ul. Pszczyńska 315/P12, 44-100 Gliwice). W reklamacji należy wskazać przyczynę jej składnia, podać numer Biletu lub numer rezerwacji oraz dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko oraz dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres email).
 5. Funzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo złożone reklamacje oraz za niedostarczenie wiadomości reklamacyjnej w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy programu pocztowego.
 6. Funzeum rozpatruje wszelkie reklamacje oraz informuje reklamującego o jej rozpatrzeniu w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania reklamacji.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Funzeum nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zakupione od osób postronnych. Zakup taki niesie ryzyko zakupu Biletu podrobionego lub wykorzystanego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa jego posiadacza w Wydarzeniu.
 2. Funzeum nie ponosi odpowiedzialności za Bilety uszkodzone lub zagubione przez Nabywcę.
 3. Funzeum sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie dostępny zarówno na stronie internetowej jak i przy kasie biletowej.
 4. Funzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych opłat niż zawarte w cenniku na wstęp na poszczególne imprezy okolicznościowe.
 5. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży Biletów na Wydarzenia należy kierować na adres mailowy ([email protected]) lub na numer telefonu (+48518080422).

§6

Ochrona danych osobowych

W związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Funzeum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, ul. 6-go sierpnia 1, 24-100 Puławy.
 2. Z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail gli[email protected] lub telefonicznie pod numerem (+48) 518 080 422.
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w organizacji Administratora jest Pan Grzegorz Polak reprezentujący Kancelarię Prawną EXPRESSIS VERBIS Spółka z o.o. z siedzibą w Przysusze (26-400) przy Placu Kardynała Wyszyńskiego pod nr 1, posiadającą numer KRS 0000656387, REGON: 366229420, NIP: 6010088063. Kontakt z Administratorem może Pani/Pan uzyskać w drodze korespondencyjnej (Pl. Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha), mailowej ([email protected]) lub telefonicznie (725 439 290).
 4. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego, tj. za pomocą urządzeń rejestrujących obraz […]. Zgromadzone w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych osobowych, którymi są ochrona osób oraz mienia na terenie Funzeum w Gliwicach jak również zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 5. Cały obiekt jest objęty obszarem monitorowanym.
 6. Odbiorcą danych jest FUNZEUM Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, upoważnienie pracownicy pełniący dyżur na danej zmianie oraz administrator systemów informatycznych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych, tj. organom publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być zwłaszcza ograny ścigania oraz sądy.
 7. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 8. Jako osoby zarejestrowane na monitoringu mają Państwo prawo żądania:
  1. sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  2. usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nie usuwania danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  4. dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  5. przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 9. Przysługuje Państwu, w zakresie dotyczących Państwa danych osobowych, prawo wniesienia skargi w zakresie ich przetwarzania do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.